Operational Intelligence

 

Vad är Operational Intelligence och vad är fördelarna för min organisation?

 

 

Vad är Operational Intelligence?

Idag känner de flesta till begreppet Business Intelligence (BI) där man använder mjukvara för att samla in, analysera och presentera data i syfte att förbättra sina affärsbeslut. Men vad är egentligen Operational Intelligence (OI)?

Begreppen är förvirrande lika men skiljer sig till viss del åt.

Så som vi ser det så är OI en delmängd av BI – en delmängd som ligger närmare kärnverksamheten med fokus på dagliga drift och dess funktion. Till skillnad mot BI som har ett stort affärsfokus så kan OI, men behöver inte, vara direkt vara kopplad till en affärshändelse.

 

 

 

Vad åstadkommer Operational Intelligence för mig?

OI knyter ihop verksamheten genom att styra, dela, sammanställa och återkoppla händelser i ett informationsnät.

 • Styr genom att definiera arbetsflöden, arbetsuppgifter och checklistor.

 • Dela information genom att visualisera arbetsflöden, statusar, anteckningar, nyckeltal, kommunikationskanaler, skiftrapporter, och utfört arbete.

 • Sammanställ utvalda händelser i nyckeltal eller kondenserade vyer av verksamheten.

 • Återkoppla genom uppföljning av utfall gentemot mål.

OI skapar en transparent organisation där alla berörda kan ta del av relevant information, högt som lågt.

 

Vad är fördelarna med Operational Intelligence?

Den största, övergripande effekten av OI är mjuka värden såsom en ökad samhörighet och förståelse för de mål i verksamheten som varje individ skall uppfylla enskilt och tillsammans med sina medarbetare.

Naturligtvis finns det också mer konkreta fördelar med att implementera OI:

Precis och direkt styrning

 • Definiera arbetsflöden och uppgifter.

 • Tillgängliggör viktiga instruktioner och arbetsrelaterad information.

 • Tydliggörande av förutsättningar för att utföra uppgiften.

Uppföljning

 • Dokumentation och indikation av utförda (lagstadgade) kontroller och händelser.

 • Status på arbetsflöden och uppgifter.

 • Statusbedömning på utrustning och maskiner.

 • Insamling av processdata och nyckeltalsföljning. 

Transparens

 • Direkt tillgång till omgivande enheters status och läge.

 • Visning av utvalda nyckeltal i numerisk form, som indikatorer eller i grafer.

 • Hierarkisk struktur med möjlighet att selektera information.

Ständig förbättring

 • Möjlighet att enkelt fånga in förbättringsförslag.

 • Data-driven utvärdering och selektering.

 • Direkt implementation av förbättring i systemet.

 

 

 

 

 

Operational Intelligence ger ökat resultat över tid

Påbörja er resa idag 

 

Operational Intelligence är inte krångligt!

Att implementera OI är inte krångligt, utan ett sätt att låta era arbetsprocesser och uppföljningar flytta in i ett digitalt verktyg. Detta kan ske stegvis i en takt som anpassas till verksamheten.

 

Vill du veta hur ni kommer vidare? Kontakta oss idag så berättar vi mer och diskuterar era behov!

 
 
KONTAKTA OSS IDAG