Letshare är skapat för produktion & tillverkning

Håll samman produktionssystemet

Letshare är speciellt utformat som en användarvänlig och skalbar molntjänst för tillverkande företag.

Letshare skapar en digital arbetsyta där operativ information, kommunikation och data samlas för att skapa ett effektivt produktionssystem utan misstag och missuppfattningar, bortglömda uppgifter, svag kommunikation mellan skiftlag, felprioriteringar och andra brister.

Börja idag med att kopiera dagens manuella arbetsflöden och all dess information, såsom anteckningar, whiteboards och post-it lappar, och samla det i Letshare för att sedan förfina och utveckla. Resan mot ett produktionssystem i världsklass är nu påbörjad. Redan om någon månad har ni högre säkerhet, bättre produktivitet och högre kvalitet.

Knyt ihop organisationen

Skapa ett effektivt team med sömlösa arbetsprocesser och informationsflöden oavsett roll i organisationen eller geografisk placering.

Trygghet och effektivitet

Tydlighet och trygghet går hand i hand och skapar en harmonisk och effektiv arbetsplats med högpresterande team.

Ständiga förbättringar

Att fånga upp och implementera förbättringar skall vara en enkel och naturlig del av det dagliga arbetet.

Skapa ett effektivt produktionssystem – standardisera, mät, återkoppla och förbättra

Skapa ett effektivt produktionssystem

Daglig styrning

Daglig styrning med fördefinierade rutiner är en hörnpelare i produktionen.

Letshare ger stöd och skapar förutsättningar för omedelbar återkoppling synlig för alla berörda.

Faktabaserade beslut

Faktabaserade beslut minskar beroende av specifika individer och direkta fel.

Letshare skapar full transparens med tillgång till rätt information och korrekt fakta före operativa beslut.

Standardisering

Standardiseringens betydelse i ett produktionssystem kan inte överdrivas.

Letshare har funktionalitet för att arbetsprocesser, drift och överlämningar sker i enlighet med uppsatta rutiner.

Ökad säkerhet

Inget är mer kostsamt än en olycka, oavsett i vilken valuta du mäter.

Letshare hjälper till att bygga in säkerheten där den som mest behövs – på plats i verksamheten.

Ökad produktivitet

Slöseri och ineffektivitet är verksamhetens drivankare.

Letshare skapar förutsättningar för att göra rätt första gången, följa upp, jämföra och förbättra prestationer.

Högre kvalitet

Att producera produkter som inte håller måttet är en dyrköpt läxa.

Letshare hjälper dig att mäta och tydliggöra att det är prima produkter ut som räknas, allt annat är skrot.

Skapa en effektivitet genom att koppla samman information från arbetsflöden på olika nivåer

Skapa samsyn mellan organisationsdelar

Produktionsledning

Ge ledningen direkt tillgång till aktuell status på aktiviteter och kommunikation mellan produktionsenheter utan filter – en god nulägesbild.

Kommunicera direkt med personalen för att skapa närvaro och engagemang.

Ställ samman nyckeltal för faktabaserad nulägesstatus och långsiktia trender för operativa och strategiska beslut.

Produktionspersonal

Fördefinierade arbetsflöden förenklar standardiserat arbetssätt, säkerställer utförandet och avrapportering.

En gemensam plattform ger en identisk lägesbeskrivning och möjlighet till erfarenhetsutbyte eller beslut från ledning.

Verksamhetsnära nyckeltal ger direkt återkoppling om prestation och status.

Supportpersonal

Underhåll och andra serviceinstanser kan direkt följa produktionen och få tillgång till operatörernas noteringar eller begäran om assistans. 

Specifika nyckeltal och kontinuerlig kontakt mellan produktion och produktionsstöd skapar samsyn och  förutsättningar för ett mer proaktiv agerande.

Letshare är byggt för att passa er verksamhet – inga förutbestämda eller tvingande mallar.

Med Letshare fångar vi upp allt det där andra

Ni har säkert idag ett flertal system för styrning, automation och administration som löser specifika och viktiga uppgifter i versamheten, men…

….de flesta saknar idag en sammanhållande miljö för all den information som passarer dagligen, allt det där andra som hamnar på papperslappar och whiteboards. Denna informationen är ofta är kittet som får verksamheten att flyta på, information lika viktig som allt det andra men utan specifik tillhörighet.

Där kommer Letshare in. Vi samlar allt som är av vikt för verksamheten och produktionen i en plattform utan att drunkna i komplex funktionalitet och alltför detaljerad information.

Några exempel på funktioner som ger en tydlig och effektiv informationshantering och verksamhetsstyrning:

Produktionsstatus och funktionsöversikt. Grafiska indikatorer som visar status på en funktion i din verksamhet

Fritextyta för noteringar för en mängd områden, t ex på  stationsnivå eller per skift

Säkerhetsyta med kontaktuppgifter och viktiga instruktioner direkt tillgängliga

Yta för allmän information från teamet, avdelningen eller ledningen

Strikta rutiner, t ex ett arbetsflöde för rondering vid förebyggande underhåll inklusive stödmaterial

Standardiserat arbetssätt, tex ett förfarande med steg-för-steg procedur inklusive grafisk visning av status

Regelbundna kontroller av funktion och status, t ex en checklista med avrapporteringsfunktion, kommentarsfält och signering

Uppföljning av prestanda, kvalitet och säkerhet, t ex grafiska element för visualisering av KPI’er eller säkerhetskorset

Full histrik mellan skiftlag: Loggbok eller skiftrapport för sömlös informationshantering vid dygnet-runt-drift

Transperant kommunikation i teamen: Chatfunktion för direkt kommunikation mellan produktionsenheter.

Följ produktionshändelser i realtid: Aktivitetsfunktion som löpande visar alla aktiviteter i utvald del av systemet

Segmentera informationen mellan roller: Rättighetshantering för att fördela läs och skrivrättigheter inom organisationen

Kontakta oss för att veta mer om hur letshare kan skapa värde i er verksamhet

Varför letshare?

Vi kan produktion

Vi har decennier av produktions-erfarenhet i vårt team och förstår era behov att behöva fokusera på säkerhet, produktivitet och produktkvalitet.

Låt verksamheten styra.

Säker drift i molnet

Molnbaserade mjukvaror kan vara skrämmande inledningsvis, men en gång där och du vill aldrig gå tillbaka.

Back-up och redundens säkerställer att dina system är tillgängliga när du behöver dem.

Verksamhetsfokus

Ni har nog med den dagliga driften. Fokusera på den och lämna IT-drift till de som fokuserar på det.

Vår IT-partner QLogic säkerställer att alla era IT-behov möts så som ni vill ha dem: IT-drift i världsklass.

Öka din effektivitet genom att digitalisera i tre enkla steg

1 – Börja med det du har

Omvandla det du har idag, det finns ingen anledning att börja från noll. Implementera dina nuvarande arbetsprocesser, dagliga produktions-möten och whiteboards i ett digitalt system.

I Letshare gör vi det enkelt utan programmering. Vi hjälper dig komma igång.

2 – Fånga information

Skapa arbets- och informationsytor där produktionens dagliga informationsflöden kan fångas in.

Högt och lågt, manuellt och automatiskt, enskilda arbetsplatser och gruppmöten – all information relevant för produktionen skall fångas in.

Inga mer lappar, anteckningar eller strategiskt placerade post-it.

3 – Dela information

Fördela insamlad information på arbets- och informationsytor till alla som har behov av kunskapen för att kunna göra ett bättre jobb.

Allt blir omedelbart tillgängligt då det händer. Inga mer onödiga misstag eller störande missförstånd.

Ett smidigare produktionssystem helt enkelt.

Det finns stora möjligheter med en ökad digitalisering

Det finns stora möjligheter med en ökad digitalisering i alla producerande verksamheter.

Stora som små, komplexa som enkla; alla kan förvänta sig skillnad på sista raden.

Vi vill diskutera dina möjligheter – kontakta oss idag.